25.6.22: Méi wéi Sex – End of Season 4 Event

Fir den Ofschloss vun der 4. Saison vun ärem Liblingspodcast ze feieren, invitéiert di ganz Équipe iech op e Workshop-Nomëtten, sou wéi bei der Opnam vun der leschter Episode vun der 4. Saison dobäi ze sinn.

Wéini a wou? – When and where?
25.6.2022 am Bâtiment 4 zu Esch/Alzette
Auerzäiten – Schedule:
14h30 – 18h30: Workshops
19h: Opnahm Staffelfinale
Fee: 5€
Umeldung – Registration: sex@ara.lu
Facebook Event

click here for english!

Iwwerbléck Workshops

Workshop 1: Beréirungskonscht mam Elisa Meyer
Workshop 2: BDSM mit Christian und Fabienne
Workshop 3: Ech spiere mech. Ech spieren dech. Mir spieren eis.
mam Stella Bodywork


Workshop 1: Beréirungskonscht mam Elisa Meyer

Jiddereen*t huet seng eegen Aart ze Beréieren. Mee wat, wann dat dengem*r Kuschelpartner*in guer net gefällt? Et ass ëmmer praktesch, ee ganze Repertoire un Beréierungen ze hunn. Sou kanns de dann als Beréirungskenschtler*in aus enger ganzer Palett eppes zesummenzauberen, wat vir däi*deng Kuschelpartner*in genee dat richtegt ass. Mier léieren an dësem Workshop déi absolut Basics, déi dofir néideg sinn. Et geet hei em absichtlos, net em erotesch Beréierungen. Dat entsprécht der Method vun der Kuscheltherapie.Als Kuscheltherapeutin muss ech mech säit sechs Joer all Daach un nei Clienten upassen. Doraus hunn ech d’ Fundamenter vir dëse Workshop zesummegebaut. Sou dass jiddereen herno richteg gutt beréiere kann.

Workshop 2: BDSM mit Christian und Fabienne

Bist Du neugierig auf BDSM? Hast Du Lust, in eine neue Welt einzutauchen? Wolltest Du schon immer wissen, was sich hinter diesen vier Buchstaben verbirgt? Wir bieten Dir einen sanften Einstieg in die faszinierende Welt des BDSM. In diesem Workshop erhältst Du einen Einblick in verschiedene neue Spielmöglichkeiten. Schwerpunkte werden sein: Wachs-Spiele, Bondage-Basics, Schlagen und Dominanz/Submission. Wir vermitteln Dir ganz praktisches «Handwerk», aber auch wichtige Aspekte zu Sicherheit, Consent, Anatomie und Theorie. BDSM bietet ein weites Spektrum an Möglichkeiten, Spass zu haben, Dich selbst zu entwickeln, zu erforschen und Grenzen auszuloten. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf die Kommunikation während des Spiels. Lerne, klar Nein zu sagen, damit du aus ganzem Herzen Ja sagen kannst.Dieser Workshop eignet sich für neugierige Menschen, welche den Kopf voller Phantasien und Lust haben, bis jetzt aber nicht mutig genug waren oder unsicher bei den «Basics» sind.
Über Christian: Verschiedene Sexualitäten waren schon immer ein wichtiges Thema in Christians Leben. Seit ca. 10 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit alternativen Beziehungsformen, erotische Massage, BDSM und Sexological Bodywork.
Über Fabienne: Über die japanische Fesselkunst Shibari / Kinbaku kam Fabienne vor ca. 10 Jahren in Berührung mit dem Thema BDSM. Seither beschäftigt sie sich intensiv mit verschiedensten Spiel- und Beziehungsformen.

Workshop 3: Ech spiere mech. Ech spieren dech. Mir spieren eis. mam Stella Bodywork

An dësem Workshop gi mir vum Saz „Et ass e Gin an e Kréien” an den „ Et ass en Gin an Empfänken” aus. Eng gutt Balance zwësche Gin an Empfänken hëlleft eis net nëmmen an enger Bezéiung zu eisem/r Partner/in, mee och an alle Bezéiungen zu anere Mënschen. Se hëlleft eis mi selbstsécher ze gin, eis manner ausnotzen ze loossen an eis Wënsch an eis Grenzen besser ze kommunizéieren. Ech sinn d’Stella Witry (Stella Bodywork) an ech begleede Mënsche säit 15 Joer um Wee sech erëm mat sech ze verbannen, sech ze vertrauen an sou selbstsécher seng Wënsch a Grenzen an der Sexualitéit, genausou wéi am Alldag ze kommunizéieren. Fir e Liewe mat manner „ech muss” a méi „ech well”.

English description of the workshops

To celebrate the end of the 4th season, the whole team invites you to a workshop afternoon and to attend the recording of the last episode of the 4th season.

Workshop 1: The science of touch with Elisa Meyer
Workshop 2: BDSM with Christian and Fabienne
Workshop 3: I feel myself. I feel you. We feel each other.
with Stella Bodywork

Workshop 1: The science of touch with Elisa Meyer

Everybody has their own way of touching. But what if your cuddle partner doesn’t like it? It’s always good to have a big range of possible kinds of touch. This way you can become a wizard of touch and create out of your touch-palett a very personalized touch experience for your cuddle partner. In this workshop we learn the basics of touch-wizardry.
This workshop is all about non-sexual touch, according to the rules of cuddle therapy. As a cuddle therapist I have to adapt since six years on a daily basis to the needs of every client. And everybody is so different! From this challenge I distilled the knowledge for this workshop, in the hope that afterwards everbody is able to be a touch wizard like me.

Workshop 2: BDSM with Christian and Fabienne

Are you curious about BDSM? Do you want to dive into a new world? Have you always wanted to know what lies behind these four letters?We offer you a gentle introduction to the fascinating world of BDSM. In this workshop you will get an insight into different new ways of playing. The focus will be on: Wax games, bondage basics, spanking and dominance/submission. We will teach you very practical “craft”, but also important aspects of safety, consent, anatomy and theory. BDSM offers a wide range of possibilities to have fun, to develop yourself, to explore and to test your limits. We place a special emphasis on communication during play. Learn to say No clearly so you can say Yes wholeheartedly. This workshop is suitable for curious people who have a head full of fantasies and desire, but until now have not been brave enough to express them or are unsure of the “basics”.
About Christian: Different sexualities have always been an important theme in Christian’s life. For about 10 years he has been intensively involved in alternative forms of relationships, erotic massage, BDSM and Sexological Bodywork.
About Fabienne: Through the Japanese bondage art Shibari / Kinbaku Fabienne came into contact with the topic of BDSM about 10 years ago. Since then she has been intensively involved with various forms of play and relationships.

Workshop 3: I feel myself. I feel you. We feel each other. with Stella Bodywork

In this workshop we start from the sentence “It is a give and get” and from “It is a give and receive”. A good balance between giving and receiving helps us not only in partnerships but in all relationships. It helps us to become more self-confident, to let ourselves be taken advantage of less and to communicate our wishes and boundaries better.I am Stella Witry (Stella Bodywork) and I have been helping people for 15 years to reconnect with themselves, to trust themselves and to communicate confidently their desires and boundaries in their sexuality as well as in everyday life.